ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Definities

1.1. In deze Algemene voorwaarden (zoals hierna gedefinieerd) hebben de volgende begrippen met een hoofdletter de betekenis zoals hierna gespecificeerd.

Kindbezoeker: een bezoeker van 10 jaar of jonger;

Clausule: een clausule van deze Algemene Voorwaarden;

Klant: een Bezoeker of een ieder die gebruik maakt van de WONDR website (inclusief de ticketshop en webshop) en/of de Experience store of een ander die een overeenkomst aangaat met WONDR;

Entreeticket: een voor aankoop beschikbaar ticket op grond waarvan een Bezoeker toegang krijgt tot de Experience;

Experience: alle locaties, waaronder de “WONDR Experience”, “Pink Beach” en “Roller Dreams”, gelegen aan de Meeuwenlaan 88 in Amsterdam, geëxploiteerd door of namens WONDR;

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden voor de WONDR Experience;

Partijen: WONDR en de Opdrachtgever samen;

Bewijs van Toegang: ofwel een Entreeticket ofwel een ander daarmee vergelijkbaar bewijs van toegang (bijvoorbeeld een persoonlijke uitnodiging) op grond waarvan een Bezoeker toegang krijgt tot de Experience;

Minderjarige bezoeker: een kindbezoeker of jonge bezoeker;

Bezoeker: iedereen die de Experience bezoekt, met of zonder geldig Bewijs van Toegang;

WONDR: WONDR B.V.;

Jonge Bezoeker: een Bezoeker in de leeftijd van 11 tot en met 13 jaar.

1.2. Koppen en subkoppen dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie van deze Algemene voorwaarden.

1.3. Een verwijzing in deze Algemene Voorwaarden naar ‘hij’ of ‘zijn’ kan ook ‘zij’ of ‘haar’ betekenen als de context dit vereist.

 

 1. Toepasselijkheid Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers van de Experience en op alle overeenkomsten tussen WONDR en een Klant.

 

 1. Toegang tot de Experience

3.1. Alleen op vertoon van een geldig Bewijs van Toegang is de Bezoeker bevoegd de Experience te betreden.

3.2. Jonge bezoekers zijn welkom in de Experience tijdens alle openingstijden en moeten te allen tijde worden begeleid door ten minste één volwassen begeleider per groep. Onbegeleide Jonge Bezoekers kan (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd.

3.3. Kindbezoekers zijn alleen welkom in de Experience tijdens Kids Time en moeten te allen tijde worden begeleid door ten minste één volwassen begeleider per Kindbezoeker. Niet-begeleide Kindbezoekers (voor alle duidelijkheid: hieronder vallen ook groepen Kindbezoekers die worden begeleid door minder volwassen begeleiders dan één per individuele Kindbezoeker) kan (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd.

3.4. De openingstijden van de Experience worden door WONDR gecommuniceerd via haar website www.wondrexperience.com en/of via andere manieren van adverteren en/of directe communicatie door of namens WONDR. Eventuele (onjuiste) publicatie van openingstijden van de Experience is niet voor rekening en risico van WONDR en kan door de Bezoeker niet op worden vertrouwd. De bovengenoemde openingstijden kunnen, naar eigen goeddunken van WONDR, op elk moment en zonder voorafgaande communicatie in dat verband worden gewijzigd, zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie van de prijs voor het Entreeticket. Indien de Bezoeker door de wijziging van de openingstijden niet in staat is de Experience te bezoeken op de dag waarvoor het Entreeticket geldig is, kan het Entreeticket worden omgewisseld voor een Entreeticket dat geldig is voor een andere dag.

 

 1. Toegangskaarten

4.1. De prijzen voor Entreetickets worden door WONDR gecommuniceerd via haar website www.wondrexperience.com en/of via andere manieren van adverteren en/of directe communicatie door of namens WONDR. De bovengenoemde prijzen kunnen, naar eigen goeddunken van WONDR, op elk moment en zonder voorafgaande communicatie in dat verband worden gewijzigd. Eventuele (onjuiste) publicatie van prijzen voor Entreetickets door derden is niet voor rekening en risico van WONDR en kan niet op vertrouwd worden door de Bezoeker. 4.2. Toegangskaarten zijn alleen te koop via de website www.wondrexperience.com of bij een officiële wederverkoper van WONDR.

4.3. WONDR heeft, tenzij anders vermeld in deze Algemene Voorwaarden, geen verplichting tot restitutie of omruiling van een ongebruikt Entreeticket, noch heeft de Bezoeker recht op restitutie of enige andere vergoeding voor een verloren of gestolen Entreeticket.

 

 1. Ervaringsregels

5.1. De Bezoeker is verplicht zich in de Experience te gedragen conform de openbare orde en goede zeden en, voor alle duidelijkheid, conform deze Algemene Voorwaarden. Verder is de Bezoeker verplicht de aanwijzingen en instructies van de als WONDR-personeel herkenbare personen op te volgen. Indien de Bezoeker, ter beoordeling van het personeel van WONDR, op enigerlei wijze in strijd handelt met het hiervoor in dit artikel 5.1 bepaalde, kan hem de (verdere) toegang tot de Experience worden geweigerd, zonder dat hij enig recht heeft op vergoeding van enige schade of restitutie van het Entreeticket of ander Bewijs van Toegang.

5.2. Alleen (hand)tassen of bagage die klein genoeg zijn om in de kluisjes te passen, mogen mee het Experience gebouw in. In de expositieruimte van de Experience mogen alleen telefoons en camera’s worden meegenomen. Tassen zijn niet toegestaan in de expositieruimte van de Experience, tenzij de Bezoeker baby- en/of medische benodigdheden nodig heeft. De beslissing welke voorwerpen wel of niet mogen worden meegenomen in het Experience gebouw en/of de expositieruimte van de Experience is uitsluitend ter beoordeling van het personeel van WONDR. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat WONDR op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor schade aan of verlies van enig item achtergelaten door de Bezoeker.

5.3. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat het personeel van de WONDR de Bezoeker kan verzoeken zijn (hand)tas of bagage om veiligheidsredenen te laten inspecteren en dat de Bezoeker verplicht is aan een dergelijk verzoek te voldoen.

5.4. Bezoekers worden aangemoedigd om foto’s of video’s te maken in de Experience voor persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat alleen mobiele telefoons of DSLR/compactcamera’s worden gebruikt. Extra accessoires zoals statieven, lampen, flitsers en andere professionele (video)apparatuur zijn niet toegestaan binnen de Experience en mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WONDR.

5.5. Commerciële fotoshoots, het maken van commercieel/branded materiaal, persinterviews, mediaopnames en het gebruik van professionele videoapparatuur zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van en begeleiding door (een vertegenwoordiger van) WONDR. Al het commerciële/branded materiaal dat zonder schriftelijke toestemming is vastgelegd of vrijgegeven blijft eigendom van WONDR en moet als zodanig worden behandeld. Het publiceren van bovengenoemd ongeoorloofd materiaal door commerciële entiteiten zal gerechtelijk worden vervolgd.

5.6. De Experience is een rookvrije ruimte: roken is nergens in het Experience gebouw toegestaan.

5.7. Eten en/of drinken in de Experience is alleen toegestaan in de daarvoor bestemde ruimtes. Het nuttigen van door de Bezoeker meegebrachte dranken en/of etenswaren van buiten de Experience is niet toegestaan.

5.8. In het Experience-gebouw zijn geen dieren toegestaan, met uitzondering van officiële blindengeleidehonden.

 

 1. WONDR Winkel

6.1. WONDR verkoopt merchandise en andere producten in de WONDR-winkel in de Experience en online via de website www.wondrexperience.com.

6.2. Elk artikel als bedoeld in artikel 6.1 dat een Klant in de WONDR Store binnen de Experience heeft gekocht, kan binnen 14 dagen na aankoop in de WONDR Store onder overlegging van een kassabon of ander betalingsbewijs worden geruild, indien en voor zover het gekochte artikel op enigerlei wijze defect of ondeugdelijk is.

6.3. Op alle (online) overeenkomsten op afstand tussen WONDR en de Klant zijn de algemene voorwaarden van Thuiswinkel van toepassing. Dit betreft met name het herroepingsrecht, de betalingswijze, verzendkosten, geschillenbeslechting en andere voorwaarden.

 

 1. Aansprakelijkheid bezoekers

7.1. De Bezoeker is jegens WONDR aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade. Elk lid van een groep Bezoekers is hoofdelijk aansprakelijk jegens WONDR voor schade veroorzaakt door (een lid van) de groep.

7.2. Volwassen begeleiders van minderjarige bezoekers zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de minderjarige bezoekers die zij begeleiden en kunnen door WONDR aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze minderjarige bezoekers wordt veroorzaakt.

 

 1. Aansprakelijkheid WONDR

8.1. Toegang tot de Experience is voor eigen rekening en risico van de Bezoeker. WONDR is niet aansprakelijk voor enige schade geleden door de Bezoeker, behoudens in het geval van een toerekenbare tekortkoming van WONDR in de nakoming van haar overeenkomst met de Klant in welk geval WONDR slechts aansprakelijk is voor eventuele directe schade geleden door de Klant als gevolg van een dergelijke toerekenbare tekortkoming. 8.2. Directe schade zoals genoemd in Clausule 8.1 is:

a. Redelijke kosten voor het vaststellen van de oorzaak en omvang van de schade; en

b. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, indien en voor zover de Klant kan aantonen dat deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de schade.

8.3. WONDR is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van de Klant, met inbegrip van immateriële schade.

8.4. Iedere aansprakelijkheid van WONDR is verder beperkt tot het volgende: (i) enig bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij aan WONDR wordt uitgekeerd met betrekking tot de schade van de Bezoeker; of (ii) enig bedrag betaald aan WONDR door een derde partij met betrekking tot de schade van de Bezoeker.

8.5. WONDR kan geen beroep doen op de aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel 8 indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WONDR, waaronder opzet en grove schuld van een directeur van WONDR. Het hiervoor in dit Artikel 8.5 bepaalde geldt uitdrukkelijk niet in geval van opzet of grove schuld van (een) medewerker(s) van WONDR.

8.6 WONDR is niet aansprakelijk voor het verlies van of schade aan verloren en gevonden eigendommen van bezoekers. WONDR zal gevonden eigendommen maximaal twee weken bewaren nadat deze zijn gevonden.

 

 1. Privacy en intellectueel eigendom

9.1. De privacy van haar Klanten is van groot belang voor WONDR. Zie het privacybeleid van WONDR op de website www.wondrexperience.com.

9.2. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat WONDR foto’s en video’s mag maken (waarop de Bezoeker zichtbaar kan zijn) binnen de Experience voor publicitaire en/of commerciële doeleinden, welke foto’s en videobeelden (intellectueel) eigendom zijn van WONDR.

9.3. De Bezoeker mag in de Experience alleen voor eigen gebruik foto’s of video’s maken. De Bezoeker erkent en stemt ermee in dat alle foto’s of videobeelden van de Experience die door de Bezoeker openbaar worden gemaakt (bijvoorbeeld op social media) intellectueel eigendom zijn van WONDR en door WONDR gebruikt mogen worden voor publicitaire en/of commerciële doeleinden.

 

 1. Klachten

Eventuele klachten van de Klant kunnen worden ingediend bij WONDR via e-mail ([email protected]). De Bezoeker kan zich ook wenden tot de entreebalie van de Experience en een klachtenformulier aanvragen, dat rechtstreeks bij de entreebalie of via e-mail (naar het eerder genoemde e-mailadres) kan worden ingediend.

 

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie

11.1. Alle overeenkomsten tussen WONDR en de Klant en deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en onderworpen aan Nederlands recht.

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst tussen WONDR en Opdrachtgever en/of deze Algemene Voorwaarden zullen in eerste aanleg of in kortgeding bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 1. Slotbepaling

Indien en voor zover één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijknietig zijn ofvernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.